Kongresshandlingar

Protokoll från SABO Kongress 2017

SABO_Kongressprotokoll_2017

 

01. Kongressens öppnande

02. Fråga huruvida kongressen sammankallats i stadgeenlig ordning.pdf

03. Rapport om ändrad ombudsförteckning röstlängd. Fastställande av röstlängd genom upprop.pdf

04. Val av ordförande och två vice ordförande.pdf

05. Dagordning.pdf

06. Arbetsordning – prel

07. Yttranderätt för representant för medlem samt gäster.pdf

08. Form för upprättande av kongressprotokoll samt val av och protokollsjusterare tillika rösträknare.pdf

09. Redovisning av inkomna frågor och form för besvarande.pdf

10. Val av kongressutskott samt remittering av ärenden till utskott.pdf

11. Framläggande av årsredovisningar

11.1 SABO Årsredovisning 2015.pdf

11.2 SABO Årsredovisning 2016.pdf

12. Framläggande av revisionsberättelser.pdf

13. Fastställande av resultat och balansräkningar för SABO och koncernen SABO.pdf

14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören 2015 och 2016.pdf

15. Inkomna motioner.pdf

15.1 Motion och styrelsens utlåtande över motion om strandskydd.pdf

15.2 Motion och styrelsens utlåtande över motion om Hyresgästföreningen.pdf

16. Inkomna frågor.pdf

17. Delrapport från styrelsen – Agenda för mandatperioden 2015-2019.pdf

17.1 Agenda uppföljning 2017.pdf

18. Styrelsens förslag till nytt idéprogram.pdf

18.1 Allmännyttan mot år 2030 – förslag till idéprogram.pdf

19. Fastställande av kretsindelningen.pdf

20. Fastställande av ram årsavgifter för 2018 och 2019.pdf

20.1 Medlemsavg faktura 2017 följebrev.pdf

21. Översyn av arvoden.pdf

21.1 Arvoden sammanställning.pdf

22. Fyllnadsval.pdf

23. Rapport om verksamheten.pdf

24. Tid och plats för nästa kongress.pdf

25. Avslutning

Här är handlingarna samlade i ett dokument (exklusive årsredovisningarna och idéprogrammet)

Kongresshandlingar_ett_dokument

Deltagarförteckning

Deltagarförteckning SABO Kongress 2017

Karta över Linköping

innerstaden_linkoping_konsertokongress

Protokoll från SABO Kongress 2017

SABO_Kongressprotokoll_2017